23 Iul 2019 - 04:19       

 
Navigator 

Căutare 


Albume foto 

Ghid gastronomic
Album: Ilustratii

 

 

 * Prima pagină * Căutare * Contact *


Hotărâre nr. 755 privind organizarea si funcționarea Autoritatii Nationale pentru Protecția Consumatorilor

(2073 cuvinte în acest text)
(2965 afișări)  Tipărire
Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărții a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 261/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 107 din Constituție, al art. 29 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul București, str. George Clemenceau nr. 5, sectorul 1.

(3) Finanțarea Autorității se realizează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - (1) Autoritatea coordonează și realizează strategia și politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecției consumatorilor.

(3) Autoritatea desfășoară activitatea de informare și educare a cetățenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori.

(4) Autoritatea evaluează efectele pe piață ale sistemelor de supraveghere a produselor și serviciilor destinate consumatorilor.

(5) Autoritatea efectuează activități de analiză și marcare a metalelor prețioase și aliajelor lor și de expertizare a acestora și a pietrelor prețioase.

(6) Autoritatea autorizează persoanele fizice și juridice, în condițiile legii, să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase.

(7) Autoritatea este autoritatea desemnată pentru aplicarea Programului de atestare a procesului Kimberley.

Art. 3. - (1) Autoritatea are următoarele atribuții principale:

1. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice centrale și locale de specialitate cu atribuții în domeniu și cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecției consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

2. propune Guvernului spre adoptare și avizează proiecte de acte normative în domeniul protecției consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul și comercializarea produselor, precum și cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea să nu pună în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile și interesele lor legitime;

3. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice, proceduri privind obiectivele, condițiile și modul de colaborare în desfășurarea activității de protecție a consumatorilor;

4. participă la realizarea programelor interne și internaționale în domeniul protecției consumatorilor, colaborând cu organizații și instituții din țară și din străinătate, conform competențelor ce îi revin potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

5. efectuează analize și încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;

6. efectuează sau finanțează studii și teste comparative cu privire la calitatea produselor și serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoștință publicului;

7. desfășoară activități de informare, consiliere și educare a consumatorilor; editează publicații de specialitate în domeniul protecției consumatorilor;

8. sprijină asociațiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

9. sprijină asociațiile de consumatori în acțiunea de înființare și funcționare a centrelor de consultanță, informare și educare a consumatorilor;

10. informează permanent consumatorii asupra produselor și serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea și securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

11. prezintă informări periodice Guvernului și organelor administrației publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor;

12. controlează respectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, referitoare la securitatea produselor și serviciilor, precum și la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piață la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii și în unitățile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum și la documentele referitoare la acestea;

13. constată contravenții și dispune măsuri de limitare a consecințelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse și servicii care nu respectă dispozițiile legale din domeniile de activitate ale Autorității, prin aplicarea sancțiunilor contravenționale principale și complementare prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

14. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizației de funcționare, a licenței de fabricație ori a certificatului de clasificare, în condițiile legii;

15. coordonează schimbul rapid de informații cu instituțiile și organele competente, naționale și internaționale, privind produsele și serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea și securitatea consumatorilor;

16. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piață sunt însoțite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

17. sesizează factorii de decizie și operatorii implicați în sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor, în baza constatărilor proprii și a informațiilor primite de la organismele neguvernamentale și de la consumatori, cu privire la neconformitățile produselor și serviciilor destinate consumului populației în raport cu documentele de certificare și propune îmbunătățirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

18. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările asociațiilor pentru protecția consumatorilor, precum și sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condițiile legii;

19. desfășoară activități de pregătire a specialiștilor în domeniul protecției consumatorilor;

20. acordă consultanță de specialitate în domeniul protecției consumatorilor pentru persoane juridice;

21. stabilește și percepe taxe și tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanță, cursuri de pregătire, specializare sau perfecționare, alte servicii prestate în condițiile legii;

22. fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;

23. urmărește, potrivit legii, legalitatea publicității pentru produsele și serviciile destinate consumatorilor;

24. autorizează operațiunile cu metale prețioase, aliajele acestora și pietre prețioase;

25. stabilește și aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianți, pe bază de tarife proprii, precum și marca proprie de certificare;

26. efectuează expertize ale metalelor prețioase și pietrelor prețioase în condițiile legii.

(2) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat care are calitatea de președinte, ajutat de un subsecretar de stat care are calitatea de vicepreședinte, numiți prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele Autorității este ordonator secundar de credite.

(3) Președintele Autorității conduce întreaga activitate a acesteia și o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituții naționale și internaționale și cu persoane juridice și fizice române și străine. Președintele participă ca invitat la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul protecției consumatorilor.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni. Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile legii.

(5) Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile și însărcinările care îi sunt delegate de președinte prin ordin.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui, se pot organiza și alte servicii, precum și birouri și colective temporare.

(2) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autorității se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, care se aprobă prin ordin al președintelui.

(3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autorității este de 76, exclusiv demnitarii și posturile aferente activităților finanțate integral din venituri proprii.

(4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii, care îndeplinește atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, precum și orice alte atribuții încredințate de președinte.

(5) În cazul în care președintele nu își poate exercita atribuțiile curente, acestea sunt îndeplinite de vicepreședinte.

Art. 6. - (1) În subordinea Autorității funcționează, ca unități cu personalitate juridică, oficiile județene pentru protecția consumatorilor, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București și Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex" București, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În structura Oficiului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București funcționează Laboratorul pentru analiza calității vinurilor și băuturilor alcoolice.

(3) Numărul maxim de posturi pentru oficiile județene pentru protecția consumatorilor, respectiv al municipiului București, este de 684.

(4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru unitățile subordonate, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității.

Art. 7. - În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu organismele neguvernamentale.

Art. 8. - (1) Autoritatea are în dotare 5 autoturisme, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Oficiile județene pentru protecția consumatorilor, respectiv al municipiului București, pot deține în dotare pentru desfășurarea activităților specifice un număr total de 84 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.

(3) Direcția pentru metale prețioase și pietre prețioase poate avea în dotare 3 autoturisme și o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism. Acestea pot fi achiziționate din surse extrabugetare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înființarea pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

Art. 9. - În exercitarea atribuțiilor de serviciu personalul împuternicit al Autorității are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condițiile legii.

Art. 10. - Personalul Autorității împuternicit să efectueze controale și verificări răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice și comerciale de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Art. 11. - Contravaloarea mărfurilor și a eșantioanelor prelevate în cadrul acțiunilor de control efectuate potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri, precum și a cheltuielilor ocazionate de încercarea și verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovăția agentului economic. În caz contrar cheltuielile se suportă de agentul economic.

Art. 12. - (1) Sumele necesare în vederea funcționării Autorității se asigură de la bugetul de stat, cu excepția sumelor provenite din activitățile finanțate integral din venituri proprii.

(2) În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanță și asistență din țară sau din străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare a pregătirii personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din țară sau străinătate, potrivit legii.

Art. 13. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASEContrasemnează:
───────────────
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Rovana Plumb,
secretar de stat
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae TănăsescuBucurești, 3 iulie 2003.
Nr. 755.

ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de posturi = 76, exclusiv demnitarii, precum și posturile aferente activităților finanțate integral din venituri proprii

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor*) Direcția funcționează pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și presupune o activitate finanțată din venituri proprii.

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE CU PERSONALITATE JURIDICĂ
care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

I. Unități finanțate de la bugetul de stat

Oficiile județene pentru protecția consumatorilor și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București

Numărul maxim de posturi = 684

Oficiile județene pentru protecția consumatorilor, respectiv al municipiului București, pot avea filiale fără personalitate juridică, înființate prin ordin al președintelui, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.

II. Unități finanțate din venituri proprii

Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex" București

Organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex" București sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

 
 
Înregistrare | Autentificare | Parola

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu