21 Sep 2019 - 03:34       

 
Parteneri  

 

 * Prima pagină * Căutare * Contact *


Stire tematica: protectia consumatorului

România liberă : Despagubiri pentru vacan?ele de co?mar

joi 08 septembrie 2016

Problemele aparute in ultimul timp legate de agen?iile de turism arata ca drepturile consumatorilor nu sunt inca bine cunoscute


. Centrul European al Consumatorilor din Romania i?i arata care sunt informa?iile pe care ar trebui sa le prime?ti cand cumperi un sejur de la operatorii de profil ?i cum te po?i proteja.

Agentiile de turism, indiferent de cate-goria in care se incadreaza, trebuie sa detina o licenta de turism pentru a putea oferi ?i vinde pachete de servicii turistice pe teritoriul Romaniei, eliberata de Ministerul Turismului ?i care atesta capacitatea agentiei de a comercializa servicii de calitate ?i sigure pentru consumatori. Ca o masura suplimentara de protectie a turi?tilor, persoanele care asigura conducerea agentiilor de turism trebuie sa obtina, tot de la Minis-te-rul Turismului, un brevet de turism, care atesta pregatirea profesionala in domeniu. Atat licenta de turism, cat ?i brevetul de turism sunt netransmisibile.

Agentiile de turism sunt obligate sa afi?eze cele doua documente, in copie autentificata, in incinta sediilor, dar ?i la filialele lor, la loc vizibil. De asemenea, documentele emise de agentii trebuie obligatoriu sa poarte numarul licentei de turism.

Orice informatii privind pachetul de servicii turistice, pretul acestuia ?i toate celelalte conditii aplicabile contractului, comunicate consumatorului, trebuie sa contina indicatii corecte ?i clare, care sa nu permita interpretari echivoce ale acestora.

Agentia de turism are obligatia sa furnizeze turi?tilor, in scris, in vederea incheierii contractului, informatii referitoare la:

- localitatea de destinatie;

- ruta de parcurs;

- mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate;

- caracteristicile ?i categoria acestuia/acestora;

- tipul unitatilor de cazare, adresele ?i categoriile de clasificare a acestora;

- serviciile de masa oferite ?i ca-tegoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;

- durata programului, cu indica-rea datei sosirii ?i a plecarii;

- informatii generale privind regimul pa?apoartelor ?i al vizelor, precum ?i al asigurarilor de sanatate necesare pentru calatorie ?i sejur;

- cuantumul avansului, daca este cazul, precum ?i termenul pentru achitarea restului de plata;

- numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului ?i termenul-limita pentru informarea turistului, in caz de anulare a calatoriei turistice;

- posibilitati de incheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accidente ?i altele asemenea;

- durata pentru care opereaza oferta turistica.

Contractul in forma scrisa, obligatoriu

Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice trebuie in mod obligatoriu incheiat in forma scrisa. Contractul se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, semnate de ambele parti, iar unul din exemplare este inmanat turistului. Potrivit dispozitiilor legale, documentul poate fi prezentat ?i sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat inainte de semnare despre acest lucru.

Agentia de turism trebuie sa furnizeze in scris turistului, intr-un termen stabilit prin contract, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

- orarele, locurile escalelor ?i legaturile, precum ?i, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;

- denumirea, sediul/adresa, numarul de telefon ?i de fax ale reprezentantei locale a organizatorului ?i/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turis-tul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului ?i/sau a detailistului;

- pentru calatoriile ?i ?ederile minorilor, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul ?ederii copilului;

- posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere ta-xele de repatriere in caz de accidentare sau de boala.

Preturile stabilite in contract nu pot fi modificate – majorate sau mic?orate – decat daca sunt inde-plinite doua conditii:

- modificarea trebuie prevazuta in mod explicit in contract, atat in vederea majorarii, cat ?i a reducerii;

- modificarea are loc ca urmare a variatiilor:

- costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;

- redeventelor ?i taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi ?i aeroporturi ?i a taxelor de turist;

- cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

Preturile stabilite in contract nu pot fi modificate, in nici o situatie, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

In cazul in care preturile stabi-lite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentia de turism, aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.

Ce se intampla daca nu mai pot pleca in calatorie

Turistul poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indepline?te toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat. Cesionarea poate fi realizata numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum ?i cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei ?i a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

In cazul in care agentia de turism este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contrac-tului, aceasta are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, iar acesta este obligat sa comunice agentiei de turism, in termen de 5 zile de la primirea in?tiintarii, hotararea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati sau acceptarea noilor conditii ale contractului.

Daca turistul nu le accepta, ?i opteaza pentru reziliere sau agentia de turism anuleaza calatoria inaintea datei de plecare, turistul are dreptul: sa accepte la acela?i pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de agentia de turism; sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, propus de agentia de turism, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

Ce se intampla in cazul in care contractul e reziliat din vina mea?

Turistul poate sa rezilieze in orice moment, in totalitate sau in parte, contractul. In cazul in care turistul reziliaza contractul pentru un motiv care ii este imputabil, el va despagubi agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei turistice.

Daca rezilierea s-a produs ca urmare a modificarii de catre agentia de turism a unei prevederi esentiale a contractului sau calatoria a fost anulata de agentia de turism, turistul poate solicita despagubiri.

Totu?i, agentia de turism nu va fi obligata sa plateasca despagubiri in cazul in care:

- anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar agentia de turism a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

- anularea s-a datorat unui caz de forta majora, prin acesta intelegandu-se circumstante anormale ?i imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca, ?i ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile;

- anularea s-a facut din vina tu-ristului.

In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

- sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului;

- sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate ?i cele efectiv prestate in timpul calatoriei tu-ristice;

- in cazul in care nu pot fi ofe-rite turistului alternative cores-pun-zatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta ?i, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

Turistul are obligatia de a sesiza in scris, atat prestatorului de servicii (unitate hoteliera etc.), cat ?i agentiei de turism, deficientele constatate la fata locului.

'Daca lucrurile nu se desfa?oara conform a?teptarilor, din motive care nu vi se pot repro?a dumneavoastra (de exemplu, daca un circuit este anulat sau hotelul nu corespunde descrierii din bro?ura), contacta?i agen?ia de turism sau reprezentantul local. Ace?tia ar trebui sa ia imediat masuri pentru a remedia situa?ia. Daca problema persista, colecta?i cat mai multe dovezi (de exemplu, fotografii) ?i depune?i o plangere la agen?ia de turism, cand ajunge?i acasa. In cazul in care nu ob?ine?i nici un rezultat pe aceasta cale, cere?i sprijinul Centrului European al Consumatorilor din Romania. Noi va putem ajuta mai ales atunci cand agen?ia de turism este stabilita intr-o alta ?ara din UE', a precizat Irina Chiri?oiu, director ECC Romania.

Agentiile de turism nu raspund in urmatoarele cazuri:

- cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

- cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita;

- cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil ?i inevitabil.

Ce se intampla daca agentia de turism da faliment sau intra in insolven?a?

Agen?iile de turism sunt obligate sa incheie poli?e de asigurare pen-tru cazul in care ar intra in faliment ?i sa ofere informa?ii consumatorilor despre aceasta asigurare in cadrul contractului. Asigura?i-va ca informa?iile sunt in contract, astfel incat sa pute?i lua legatura cu societatea de asigurari, daca apar probleme.

Societatea de asigurari are obliga?ia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative. Turistul are obliga?ia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 10.2 din ordinul 235/2001

In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a pri-mit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obliga?ia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire inso?ita de documentele justificative. Despagubirea nu poate depa?i suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum ?i sumele necesare repatrierii acestuia. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plate?te debitul catre turist, turistul are obliga?ia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul.

'Intrarea in insolventa, in ultimele 10 zile, a doua agentii de turism a dus la pagubirea a mii de consumatori ?i la imposibilitatea ca ace?tia sa-?i recupereze integral sumele de bani platite celor doua agentii de turism. Actuala forma de protectie a consumatorilor de servicii turistice prin intermediul politelor de asigurare incheiate de catre agentiile de turism nu asigura o protectie financiara completa a consumatorilor in situatia intrarii in insolventa/faliment a agentiilor de turi-sm. Totodata, actualul sistem contraventional, care prevede sanctiuni cuprinse intre 400 ?i 1.000 lei, nu ofera suficienta putere de coercitie Autorita?ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorului ?i Autorita?ii Na?ionale pentru Tu-rism pentru a asigura gradul de ordine necesar unei bune desfa?urari a activitatilor din domeniul turismului. Asocia?ia Pro Consumatori solicita Guvernului Romaniei adoptarea, de indata, a unei ordonante de urgenta care sa prevada constituirea unui fond de garantare a pachetelor de servicii turistice achitate, in avans, de consumatori. La o cifra de afa-ceri anuala de 1 miliard de euro a agentiilor de turism din Romania, achitarea de catre fiecare agentie de turism a unei taxe anuale de 0,1% din cifra de afaceri ar duce la realizarea unui fond de garantare necesar despagubirii consumatorilor ajun?i in astfel de situatii. Acest fond ar trebui gestionat de Autoritatea Na?ionala pentru Tu-rism, care, in situatia intrarii in insolventa/faliment a unei agentii de turism, sa aiba posibilitatea legala sa despagubeasca consumatorii pagubiti in maximum 10 zile calendaristice', a precizat domnul conf. univ. dr. Costel Stanciu, presedinte al Asocia?iei Pro Consumatori.

Singurul RCA in 12 rate comenteaza /* (c)
Autor:

 
 
Înregistrare | Autentificare | Parola

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu